ఈ లక్షణాలలో ఏదున్నా మీకు కరోనా వచ్చినట్టే | Dr.Shilpi Health Tips | Health Qube


ఈ లక్షణాలలో ఏదున్నా మీకు కరోనా వచ్చినట్టే. What are major symptoms to confirm c0v!d positive? Why curing rate in India is more compared to other countries? What are the precautions need to follow before getting affected with C0v!d? Is it possible to get treated from home by taking good number of proteins? Up to which stage this can be treated at home? All these doubts related current pandemic situation in the world are explained in detail by Dr. Shilpi Reddy.
Please Contact Immediately…Dr. K.Shilpi Reddy,
MBBS, DNB is a Famous Gynecologist and HOD at KIMS Cuddles.
For Consultation Please Contact: 9849291933, 040-71237123
#DrShilpiReddy #KIMSHospital #KIMSCuddles #Gynecologist #DrShilpiReddyTips
#C0r0naUpdates
ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనే నానుడిని నిజం చేస్తూ ప్రముఖ వైద్యులు, హాస్పిటల్ ల నుంచి విలువైన సమాచారాన్ని, వైద్యుల సూచనలు సలహాలను అందించే ఉద్దేశంతో హెల్త్ క్యూబ్ ఛానల్ ప్రారంభించాము. ఈ వీడియోలు కేవలం మీ ఆరోగ్య అవగాహన కొరికే (Health Awareness Videos) మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ ని సబ్ స్కైబ్ చేయండి. మీకు అనుమానాలు, ప్రశ్నలు కింద కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియపర్చండి
Health Qube is a one stop solution for all Health Related Telugu Tips. Videos Are Educational Purpose Exclusive Taken From Famous Doctors Around AP & Telangana Well Known Hospitals.

We have the Expertise to Promote your Content, Reach out to us and we will help you reach out to Millions.

Mail to This i’d cqubemedia@gmail.com For any Sponsoring and Advertising Your Products .

Follow us :
Website : https://ift.tt/2BCqwfL
FB Page : https://ift.tt/2ZDhMy0
Twitter : https://twitter.com/CHealthQube

#TeluguHealthtips #HealthAwareness #GeneralHealthTips #DoctorsTips #DoctorsVideos #DoctorsVideos #HyderabadFamousDoctors #HyderabadBestDoctors
#BestDoctorsinHyderabad #HealthVideosTelugu
#HealthTipsinTelugu #DoctorsAdvice #HealthAwarenessVideoshealthqube,latest health tips telugu,telugu health tips,healthqube channel,health,tips,Doctors health tips,Ayurvedic Healthtips,HealthCube,Health Cube Channel,Health Cube,c qube media,cqube media,dr shilpi reddy health tips,dr shilpi reddy covid tips,general precautions to covid,proteins required for immunity boosting,immunity boosting tips

Comments