രാവിലെ കളിക്കുന്നത്കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ..||health tips..||


ഞാൻ മീര..
ലൈംഗിക സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ പറയുന്നത്.
കൂടുതൽ അറിവുകൾ നിറഞ്ഞ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ subscribe ചെയ്യുമല്ലൊ!
______________________________________

Disclaimer:
All the information given in this video is only for educational purpose only. Not take it has a professional advise. All information get from online sites. It is not mean to be a substitute for informed medical advice or care. You should not use this information to diagnose or treat any health problems. Please consult a physician with any questions or concerns you might have regarding you or your child’s condition. In this video Meera is a fictional character, using computer generated voice over. Thank you for watching.

fb:@happywithmeera[vid_tags]

Comments