ആന്റിവൈറൽ മരുന്നായ റെംഡിസിവിർ ഫലപ്രദമോ: Remdesivir in covid treatment


What is the role of the antiviral drug remdesivir in the covid treatment
കൊറോണക്കാലത്ത് നമ്മളറിയാൻ | Things to Know During The Corona Period
#asianetnews #asianetnewslive #covid19
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG

Website ► https://ift.tt/2yG9Luf
Facebook ► https://ift.tt/1j1uo2K
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users: https://ift.tt/1BvvIYb
► For iOS users: https://ift.tt/2m6yJBg

Asianet News – Kerala’s No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.comMalayalam news,Malayalam breaking news,Kerala news,Asianet News,asianetnews,Asianetnews,Malayalam News live,Malayalam Live TV,Kerala Live News,latest malayalam news
Comments