Header Ads

Happy Health by BDMS EP 76 โรคจิตเภท Schizophrenia
สังเกตอาการเริ่มต้นของโรคจิตเภท และวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคนี้อย่างใกล้ชิด #bhrc #การแพทย์ #โรคจิตเภท #schizophreniaNo comments